Privātuma politika

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “MR cosmetics ” (turpmāk tekstā SIA “MR cosmetics”, mrcosmetics.lv) apņemas nodrošināt Jūsu personas datu aizsardzību un privātumu saskaņā ar:

  • Eiropas Parlamenta un padomes 2016.gada 27.aprīļa Regulas 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) prasībām;
  • citiem Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem personas datu apstrādes un privātuma jomā;
  • saskaņā ar šo Privātuma politiku.

Ar šo Privātuma politiku SIA “MR cosmetics” sniedz Jums informāciju par tās veiktās personas datu apstrādi, tās nolūkiem, veidiem, kā arī par Jūsu tiesībām saistībā ar mūsu veikto personas datu apstrādi.

1. Personas datu pārzinis un apstrādātājs

1.1. Personas datu pārzinis ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību “MR cosmetics”, reģ. Nr. 40203324504, juridiskā adrese: Mārupes nov., Mārupes pag., Jaunmārupe, Mazcenu aleja 10 – 38, LV-2166

1.2. Personas datu apstrādātāji ir fiziskas personas, kuras mrcosmetics.lv vārdā un atbilstoši SIA “MR cosmetics” norādījumiem apstrādā personas datus, un kuri ir apņēmušies ievērot normatīvo aktu prasības datu apstrādes jomā.

2. Lietotāju datu veidi un apstrāde

2.1. SIA “MR cosmetics” ir veikusi visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu personas datu drošību un nepieļautu to nepamatotu nokļūšanu trešo personu rīcībā. 

     2.2. mrcosmetics.lv veikala apmeklēšanas un izmantošanas laikā SIA “MR cosmetics” var saņemt informāciju, kas satur personas datus:

     2.2.1. iegūstot personas datus tiešā veidā (vārds un uzvārds, tālruņa numurs un e-pasta adrese);

     2.2.2. netieši iegūstot informāciju, izmantojot sīkdatnes un citus tehniskus līdzekļus, lai pārraudzītu mrcosmetics.lv izmantošanu.

2.3. Pircēju personas datus mrcosmetics.lv apstrādā, ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likuma noteiktās prasības un citus Latvijas Republikas tiesību aktus, kas reglamentē personas datu apstrādi un aizsardzību.

2.4. Apstrādājot un glabājot Pircēju personas datus, mrcosmetics.lv izmanto organizatoriskus un tehniskus līdzekļus, kas nodrošina personas datu aizsardzību no nejaušas vai nelikumīgas atklāšanas, maiņas, kā arī no jebkādas citas nelikumīgas apstrādes.

2.5. Iegādājoties Interneta veikalā mrcosmetics.lv piedāvātās preces un pakalpojumus, Pircējs piekrīt un atļauj SIA “MR cosmetics” reģistrēt, ievadīt, glabāt, sistematizēt, izmantot un jebkādā citā veidā apstrādāt Pircēja personas datus.

2.6. Pircēju personas dati tiks glabāti ne ilgāk, kā to nosaka normatīvo aktu prasības.

3. Personas datu apstrādes nolūki

3.1.Pircēja personas datus, ka arī datus, kurus Pircējs turpmāk sniegs Pārdevējam, tādā apjomā, kādā tas ir nepieciešams, un šādiem mērķiem:

     3.1.1. datu apstrāde, izriet mrcosmetics.lv Pircēju pasūtījumiem, līgumsaistībām, vai datu apstrāde nepieciešama, lai noslēgtu attiecīgu līgumu (darījumu);

     3.1.2. Pircēju identificēšanai un uzskaitei;

     3.1.3. komerciālo paziņojumu (e-pasta un/ vai SMS) sūtīšanai;

     3.1.4. citu saistību izpildes nodrošināšanai, kas izriet no līgumsaistībām vai no attiecīgi noslēgtajiem līgumiem (darījumiem);

     3.1.5. izskatītu Pircēja iesniegumu preču iegādei uz nomaksu izskatīšanai.

3.2. mrcosmetics.lv nodrošina Pircēju personas datu aizsardzību un drošību, to neizplatīšanu trešajām personām, tiktāl, ciktāl to nosaka Fizisko personu datu aizsardzības likuma noteiktās prasības un citi Latvijas Republikas tiesību akti, kas reglamentē personas datu apstrādi un aizsardzību, izņemot Pārdevēja partneriem, kas nodrošina interneta veikalā iegādāto preču piegādi, preču finansēšanu un pakalpojumu sniegšanu, tādā apjomā, kādā personas dati ir nepieciešami līgumsaistību izpildei.

4. Pircēja tiesības saistībā ar veikto personas datu apstrādi

4.1.Pircējam, iesniedzot rakstiskā veidā pamatotu pieprasījumu, ir tiesības saņemt šādu informāciju:

     4.1.2. kādas ziņas par Pircēju ir iegūtas, datu ieguves avots, kad mainīta datos iekļautā informācija (ja normatīvie akti to atļauj);

     4.1.3. kādam mērķim veikta personas datu apstrāde, ziņas par personas datu saņēmējiem;

     4.1.4. informāciju par to, vai dati tikuši apstrādāti automatizēti.

4.2. Pircējam ir tiesības pieprasīt, lai viņa personas datus papildina vai labo, kā arī pārtrauc to apstrādi vai iznīcina tos, ja personas dati ir nepilnīgi, novecojuši, nepatiesi vai arī tie vairs nav nepieciešami vākšanas mērķiem.

4.3. Pircējs pats var ievadītos datus izmainīt vai dzēst savā lietotāja kontā, vai arī informēt mrcosmetics.lv.

4.4. Domstarpību gadījumā saistībā ar SIA “MR cosmetics” veikto personas datu apstrādi klientam ir tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei – Datu valsts inspekcijai.

5. Privātuma politikas izmaiņas 

5.1. SIA “MR cosmetics” var veikt izmaiņas privātumu politikā jebkurā brīdī un pēc saviem ieskatiem, ja šādas izmaiņas atbilst normatīvo aktu prasībām personas datu aizsardzības jomā. Labojumi stājas spēkā pēc to publicēšanas mrcosmetics.lv. Pircēja pienākums ir periodiski pārlasīt šo privātuma politiku, lai būtu pārliecināts, ka ir iepazinies ar izmaiņām.

Start typing and press Enter to search

Iepirkumu grozs

Grozs ir tukšs.

lvLatviešu valoda